Fundacja StrefaPL działa na rzecz rodzin, społeczności lokalnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przeciwdziałamy patologiom, wyrównujemy szanse, upowszechniamy dobre wzorce i idee. Angażujemy się w różnorodne projekty, starając się dotrzeć w coraz to nowe obszary, w których możemy udzielać wsparcia.
Ponadczasowo przyświecają nam następujące wyzwania:
Wspieramy rodziny – wyrównujemy szanse, ułatwiamy dostęp do kultury i edukacji, upowszechniamy prawa dziecka, system pieczy zastępczej oraz ideę mediacji rodzinnej i społecznej.

Pomagamy na rynku pracy – reintegrujemy społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem, promujemy aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy.

Przeciwdziałamy patologiom – prowadzimy profilaktykę oraz programy terapeutyczne w zakresie szkodliwych używek (alkohol, narkotyki, niebezpieczne leki).

Upowszechniamy dobre wzorce – promujemy ochronę zdrowia, zapobiegamy wkluczeniom społecznym, inicjujemy i wspieramy nowatorskie rozwiązania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, upowszechniamy ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Statut Fundacji strefaPL
Ulotka informacyjna
Działamy w strefiePL (roll-up)

Fundacja strefaPL ul. Średnia 11, 64-100 Leszno,
telefon: 609 601 969, strona internetowa: www.FundacjastrefaPL.pl e-mail: sekretariat@fundacjastrefapl.pl
KRS 0000466115 REGON 302456568 NIP 697 230 89 70 Nr rachunku bankowego: CREDIT AGRICOLE 13 1940 1076 3119 2723 0000 0000